VAJTSWV TXOJ KEV HLUB


 
HomeRegisterLog in

Share
 

 Lub Neej Ntseeg Vajtswv

Go down 
AuthorMessage
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Jul 12, 2011 3:59 pm

Lub Neej Ntseeg Vajtswv 94bd-2

Nyobzoo tsoom phoojywg,

Kuv yuav tuaj tham txog lub neej ntseeg Vajtswv
rau hauv no es txawm kuv hais tsis raug nej siab los
thov zam lub txim pub kuv thiab nawd mog.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Jul 12, 2011 6:53 pm

Lub neej ntseeg Vajtswv tsis yog ib yam kev yoojyim kiag li. Thaum yus tsis tau paub Vajtswv mas yus nim xav tias ntshe txoj kev ntseeg Vajtswv yog ib txoj yoojyim heev no tabsis thaum los ntseeg kiag lawm mam paub tias yog ib txoj kev nyuab thiab deb heev uas yog yus tsis rau siab tiag ces yeej yuav taug tsis taus txoj kev ntawd li.

Kuv nyuam qhuav los ntseeg thaum lub 1/29/2011 thaum 8 teev tsaus ntuj xwb. Vim li ntawd kuv thiaj xav muab txoj kev ntseeg uas kuv taug ntawd los sau khaws cia tsam ces lwmhnub kuv ho tsis nco qab lawm.

Kuv sijhawm tsawg tsawg xwb tabsis kuv yuav maj mam tuaj muab sau teev cia rau hauv no.

Ua tsaug.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyWed Jul 13, 2011 3:10 pm

Lub neej ntseeg zoo licas rau nej xwb, cov phoojywg?

Nyob li ntawm kuv, kuv yeej tseem tsis tau paub qhov tseeb kiag tias yuav ntseeg licas thiaj coj haum Vajtswv siab li. Muaj ntau zaus kuv nug kuv tus kheej tias ua li kuv puas tsim nyog ua Vajtswv tus menyuam no nas.

Ua li nej puas xav li ntawd thiab?

Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyWed Jul 13, 2011 3:17 pm

Okay, kuv yuav pib tham tias vim licas kuv thiaj los ntseeg Vajtswv khaws cia rau hauv no. Kuv yuav tsis tuav leej twg npe, noj leej twg nkaub, kuv hais raws li kuv txoj kev txom nyem siab xwb thov nej txhob xav licas nawd.

Kuv xav mas qhov kuv los ntseeg no tejzaum kuv yeej yog tus Vajtswv ib txwm xaiv puag ntxov los lawm. Vim thaum kuv muaj 8 xyoos xwb kuv hnov tias muaj ib tug neeg hu ua "Txiv Plig" no xwb ces kuv yeej ntshaw kom kuv tau ntsib tus neeg ntawd rau lub sijhawm ntawd lawm.

Muaj ib hnub kuv thiaj mus ntsib ib tug phoojywg uas lawv txiv twb paub txog Txiv Plig Nyiaj Pov lawm uas lawv twb lawb dab lawm. Thaum kuv hnov tias yog leej twg muaj mob thiab raug dab ces mus ntseeg ntuj thiab lawv dab no mas kuv lub siab ntshaw heev li. Kuv kuj tsis paub tias vim licas kuv lub siab yuav ntshaw tej yam uas kuv twb tsis tau paub dua li es tsuas yog hnov xwb.

Mam tham dua nawd...,
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Aug 30, 2011 7:04 pm

Kuv tseem yuav tuaj sau mus ntxiv yog nej leej twg muaj sijhawm ces ho tuaj nrog kuv sau txog lub neej ntseeg Vajtswv thiab os lawv.

Thov Vajtswv nrog nej nyob os...,

Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyWed Feb 01, 2012 8:36 pm

Nyob zoo Nkauj Qaum Ntuj,

Kuv zoo siab qhov uas koj los ntseeg Vajtswv. Kuv cia siab tias kuv yuav txhawb tau koj. Kuv xav qhia koj paub hais tias, ua lub neej ntseeg mam yeej tsis muaj ib tus tibneeg uas yuav coj tau lub neej zoo kawg nkaus li.

Kuv xav kom koj totaub hais tias, kev ua lub neej haum Vajtswv tus dejsia mam yog kawm thiab niaj hnub paub ntxiv xwb. Tsis zoo li kawm ntawv es paub ib zaug xwb ces yuav paub tagnrho.

Txawm hais tias ib tus tibneeg twg twb los ntseeg Vajtswv tau 30 xyoos lawm los tej zaum twb yuav tsis paub Vajtswv tus dejsia npaus li ib tus tibneeg ua nyuam qhuav los ntseeg.

Qhov tseeb tiag, yog nyob ntawm koj saib koj lus siab hlub Vajtswv heev npaum li cas, koj xav ua lub neej kom haum Vajtswv tus dejsia li cas thiab koj xav cia Vajtswv siv koj lub neej li cas mus pab lwm tus.

Kuv xav txhawb koj lub zog thiab hais rau koj hais tias, txij hnub no mus koj los ntseeg Vajtswv lawm mas, koj yeej pom hais tias ntseeg Vajtswv tsis yoojyim li siab xav. Koj yuavtsum tuav koj txojkev ntseeg kom ruaj khov thiab txawj cia sia rau Vajtswv los ntawm Tswv Yexus tus uas yuav pab koj kom dim tej kev nyuaj siab thiab kev sim siab.

Thaum xaus no kuv xav muab ib nqe Vajluskub los txhawb koj nyob rau hauv phau Yauhas 3:16 "Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawv yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 06, 2012 5:49 pm

Nyobzoo phoojywg,

Zoo siab koj tuaj txog hauv peb lub ntuj no os. Txawm tias koj tuaj txog tsis ntsib kuv los thov zam txim vim tias kuv tsis tshua tuaj thiaj tsis tau txais koj xwb.

Kuv zoo siab rau koj cov lus koj sau tseg rau hauv no qhia kuv txog txoj kev ntseeg Vajtswv zoo licas mog. Koj txhu lolus koj hais yeej muaj tseeb. Kuv hloov tau ib xyoos txwm nkaus rau lub hli no lawm kuv pom tias yeej muaj tseeb li koj hais thiab kuv yeej ntsib kev sim siab ob peb zaug ua rau kuv lub kua muag los tabsis kuv kuj tseem nyob khov kho tsis thim rov qab li os phoojywg.

Ua tsaug Vajtswv tseem xa koj tuaj nrhiav tau kuv lub topic no thiab es seem los sau ib cov lus txhawb kuv lub zog thiab mog.

Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj nawd.
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 06, 2012 7:56 pm

Kuv zoo siab rov tuaj ntsib koj ib zaug ntxiv Nkauj Qaum Ntuj,

Kuv xav piav mentsis txog Vajtswv txojkev hlub peb.

Thaum xub pib, Vajtswv tsim peb tibneeg los rau hauv ntiajteb los ua ib qhov kev zoo siab pub rau Vajtswv. Peb los nyob rau hauv ntiajteb ua peb lub neej kom mloog Vajtswv lus, ua lub neej ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua haum Vajtswv tus dejsia.

Tiamsis, vim peb tsis mloog lus (los ntawm Adas thiab Eva) peb tibneeg txhua tus thiaj poob rau kev txhaum lawm.

Phoojywg, yam uas zoo tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub homphiaj rau peb tibneeg ntiajteb txhua tus yog qhov uas Vajtswv yeej paub lawm hais tias peb yeej ua tsis tau zoo li,

Vajtswv thiaj tso nws tibleeg tub uas yog Tswv Yexus los tuag theej peb txhua tus lub txhoj saum tus ntoo khaublig. Nws cov ntshav ntws los ntxuav peb tej kev txhaum lawm.

Yog peb lees ntawm peb lub ncauj peb tej kev txhaum rau Tswv Yexus thiab caw nws los nyob rau hauv peb lub siab kom nws cov ntshav los ntxuav peb lub siab kom dawbhuv, Caw nws los kav los tswj peb lub neej thiab nws los ua tus Cawmseej mas lub sijhawm ntawd koj thiaj li yog tus uas yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis nrog Vajtswv nyob.

Kuv xav qhia li no pub rau koj vim yog lub neej uas kuv coj. Hnub uas koj txiav txim siab cais koj tus kheej tawm ntawm lub ntiajteb no mus(kev nkauj kev nrauj, kev lomzem, hais lus phem, ntshaw nyiaj, nyiam mloog nkauj sib hlub, saib movies, xav phem...) yog koj muab Vajtswv los ua tus n°1 rau hauv koj lub neej, koj thiaj li yuav vam meej rau kev ntseeg.

Qhov tseemceeb tshaj plaws yog NIAJ HNUB THOV VAJTSWV + NYEEM VAJTSWV TXOJLUS, qhov no mas, kuv yeej hais rau koj tseeb tseeb hais tias koj txojkev ntseeg yeej yuav loj hlob thiab tawg paj heev!

Hnub uas kuv los paub Tswv Yexus, kuv txiav txim siab kwv kuv tus ntoo khaublig caum Tswv Yexus qab li lawm. Tsis nyuaj siab li lawm, teebmeem los tsis txhawj thiab tsis ntshai li lawm vim Tswv Yexus yog tus ua ris lub nra hniav rau kuv lawm.

Phoojywg, Tswv Yexus yog lub zog uas tsis paub qaug. Kuv qhia li no rau koj vim Tswv Yexus twb pab kuv dim kev tuag lawm uas yog ntuj tawg.

Hnub no, kuv xav kom koj dim dab ntxwgnyoog lub xibteg thiab. Yog koj paub hais tias koj yog neeg txhaum ces, kavtsij los txhos caug thiab caw Tswv Yexus los ntxuav koj tej kev txhaum. Caw nws los coj, los kav koj lub neej. Kom nws qhia koj kom koj txawj ua lub neej dawbhuv pub rau nws.

Phoojywg, yog koj lub siab NTSHAW li no, koj thiaj li ua tau yam uas koj ua tsis tau.

Yog koj lub siab tsis ntshaw yam ntawd, xav qhia koj paub hais tias sijhawm yeej tsis tos leejtwg li. Thov caw koj los txais yuav TSWV YEXUS los ua KOJ TUS TSWV CAWMSEEJ HNUB NO OS.

Lwm zaus, kuv mam li piav kuv niam thiab kuv txiv lawv tej kev sim siab los ntawm dab ntxwgnyoog thiaj qhov uas Tswv Yexus los pab nkawv dim ntawm dab lub xibteg los.

Thov Vajtswv txhawb koj lub zog rau txojkev ntseeg thiab pab koj kom koj totaub txog Vajtswv tus dej siab rau koj.

Yog koj xav kom kuv thov Vajtswv pab koj rau ib yam dabtsi los koj qhia tau rau kuv. Kuv yuav zoo siab pab koj.

Sib ntsib dua lwm zaug ntawm peb tus Tswv Yexus lub npe.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 06, 2012 8:18 pm

Nyobzoo phoojywg,

Kuv zoo siab tos txais koj tuaj tham txog Vajtswv txoj lus rau peb tau kawm. Koj kavtsij tham mus, tagkis kuv mam tuaj mloog mog.

Ua tsaug.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Feb 07, 2012 12:43 pm

Alymm wrote:
Kuv zoo siab rov tuaj ntsib koj ib zaug ntxiv Nkauj Qaum Ntuj,

Kuv xav piav mentsis txog Vajtswv txojkev hlub peb.

Thaum xub pib, Vajtswv tsim peb tibneeg los rau hauv ntiajteb los ua ib qhov kev zoo siab pub rau Vajtswv. Peb los nyob rau hauv ntiajteb ua peb lub neej kom mloog Vajtswv lus, ua lub neej ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua haum Vajtswv tus dejsia.

Tiamsis, vim peb tsis mloog lus (los ntawm Adas thiab Eva) peb tibneeg txhua tus thiaj poob rau kev txhaum lawm.

Phoojywg, yam uas zoo tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub homphiaj rau peb tibneeg ntiajteb txhua tus yog qhov uas Vajtswv yeej paub lawm hais tias peb yeej ua tsis tau zoo li,

Vajtswv thiaj tso nws tibleeg tub uas yog Tswv Yexus los tuag theej peb txhua tus lub txhoj saum tus ntoo khaublig. Nws cov ntshav ntws los ntxuav peb tej kev txhaum lawm.

Yog peb lees ntawm peb lub ncauj peb tej kev txhaum rau Tswv Yexus thiab caw nws los nyob rau hauv peb lub siab kom nws cov ntshav los ntxuav peb lub siab kom dawbhuv, Caw nws los kav los tswj peb lub neej thiab nws los ua tus Cawmseej mas lub sijhawm ntawd koj thiaj li yog tus uas yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis nrog Vajtswv nyob.

Kuv xav qhia li no pub rau koj vim yog lub neej uas kuv coj. Hnub uas koj txiav txim siab cais koj tus kheej tawm ntawm lub ntiajteb no mus(kev nkauj kev nrauj, kev lomzem, hais lus phem, ntshaw nyiaj, nyiam mloog nkauj sib hlub, saib movies, xav phem...) yog koj muab Vajtswv los ua tus n°1 rau hauv koj lub neej, koj thiaj li yuav vam meej rau kev ntseeg.

Qhov tseemceeb tshaj plaws yog NIAJ HNUB THOV VAJTSWV + NYEEM VAJTSWV TXOJLUS, qhov no mas, kuv yeej hais rau koj tseeb tseeb hais tias koj txojkev ntseeg yeej yuav loj hlob thiab tawg paj heev!

Hnub uas kuv los paub Tswv Yexus, kuv txiav txim siab kwv kuv tus ntoo khaublig caum Tswv Yexus qab li lawm. Tsis nyuaj siab li lawm, teebmeem los tsis txhawj thiab tsis ntshai li lawm vim Tswv Yexus yog tus ua ris lub nra hniav rau kuv lawm.

Phoojywg, Tswv Yexus yog lub zog uas tsis paub qaug. Kuv qhia li no rau koj vim Tswv Yexus twb pab kuv dim kev tuag lawm uas yog ntuj tawg.

Hnub no, kuv xav kom koj dim dab ntxwgnyoog lub xibteg thiab. Yog koj paub hais tias koj yog neeg txhaum ces, kavtsij los txhos caug thiab caw Tswv Yexus los ntxuav koj tej kev txhaum. Caw nws los coj, los kav koj lub neej. Kom nws qhia koj kom koj txawj ua lub neej dawbhuv pub rau nws.

Phoojywg, yog koj lub siab NTSHAW li no, koj thiaj li ua tau yam uas koj ua tsis tau.

Yog koj lub siab tsis ntshaw yam ntawd, xav qhia koj paub hais tias sijhawm yeej tsis tos leejtwg li. Thov caw koj los txais yuav TSWV YEXUS los ua KOJ TUS TSWV CAWMSEEJ HNUB NO OS.

Lwm zaus, kuv mam li piav kuv niam thiab kuv txiv lawv tej kev sim siab los ntawm dab ntxwgnyoog thiaj qhov uas Tswv Yexus los pab nkawv dim ntawm dab lub xibteg los.

Thov Vajtswv txhawb koj lub zog rau txojkev ntseeg thiab pab koj kom koj totaub txog Vajtswv tus dej siab rau koj.

Yog koj xav kom kuv thov Vajtswv pab koj rau ib yam dabtsi los koj qhia tau rau kuv. Kuv yuav zoo siab pab koj.

Sib ntsib dua lwm zaug ntawm peb tus Tswv Yexus lub npe.
Wow! Alymm, koj cov lus hais tau txhawb zog kawg nkaus li kuv ua koj tsaug nawv. Kuv nyuam qhuav los ntseeg tsis ntev xwb tseem muaj ntau kuv xav nug koj thiab ua tsaug koj qheb siab los pab thov Vajtswv pab rau kuv thiab mog. Qhov kuv xav kom koj thov Vajtswv pab kuv hnub no ces yog thov kom Vajtswv los kav kuv lub siab, pub lub tswvyim rau kuv thiab qheb kom kuv pom kev li nej cov xub los ntseeg lawm xwv kuv thiaj tsis poob kev ntseeg mog.

Ua tsaug ua ntej lawm nawd.
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Feb 07, 2012 7:35 pm

Nyob zoo os,

Thov ua Vajtswv tsaug uas kuv tseem txhawb tau koj. Txhua yam, tsis yog los ntawm kuv tiamsis los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tus uas dawbhuv xwb.

Thov qhia koj paub hais tias, txhua yam txhua tsav uas koj ntshaw mas tsuas yog los ntawm Vaj Ntsujplig tus dawbhuv pab koj xwb thiaj li ua tau.

Kuv zoo siab yuav los nrog koj tham. Qhov tseeb tiag, qhov uas kuv los rau hauv internet no yog los tham txog kev ntseeg kom paub ntxiv, sib txhawb zog ntxiv rau sab kev ntseeg Vajtswv xwb.

Yog koj muaj dabtsi nug los, koj kavtsij nug kuv yeej tau tagnrho. Kev loj hlob sab kev ntseeg mas qhia koj paub hais tias ib leeg xwb yeej ua tsis tau dabtsi li. Qhov zoo tshaj mas koj yuavtsum koom nrog ib pab uas nyiam Vajtswv thiab.

Uake, nej thov Vajtswv, nej sib qhia siab txog kev ntseeg, sib txhawb dag txhawb zog, yam koj tsis totaub koj nug lawv, yam lawv tsis totaub lawv nug koj. Sib pab sib qhia li no kev ntseeg thiaj li loj hlob vim Vajtswv pub nyias muaj nyias lub tswvyim. Ib tus totaub txawv lawm ib tus. Yog li ntawd ib tus yuavtsum pab ib tus tsis txhob muab tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau yus khaws cia!

Kuv zoo siab rau tej lus taij thov uas koj xav kom kuv pab thov rau koj. Phoojywg, yam uas koj ntshaw, koj yuavtsum muab fij rau Vajtswv.

Ua li no, kuv xav kom txhua tagkis thaum koj sawv mas koj thov Vajtswv thiab muab koj kev ntshaw yam uas koj xav tau qhia rau Vajtswv. Thaum tsaus ntuj los koj ua ib yam nkaus li ntawd thiab ua ntej mus pw. Txhua txhua lub sijhawm, koj yuavtsum xav txog yam uas koj ntshaw.

Kuv xav qhia rau koj paub hais tias, kev thov Vajtswv mas yog yam uas tseemceeb tshaj txhua yam rau sab kev ntseeg. Yog yam cuabyeej uas muaj hwjchim tshaj uas Vajtswv pub rau peb cov ntseeg totaub txog Vajtswv tus dejsia thiab ua tau haum Vajtswv siab nyiam.

Qhov tseemceeb, kev thov Vajtswv yog lub sijhawm uas koj tham nrog Vajtswv thiab koj qhia tau siab rau Vajtswv.

Nyob rau hauv Vajtswv txojlus Mathais 7 : 7, nws sau hais tias "Thov, nej thiaj yuav tau; nej ntshiav, nej thiaj yuav ntsib; nej khob, Vajtswv thiaj yuav qhib qhovrooj rau nej"

Txhais tau hais tias, yog koj rau siab thov yam twg, koj lub siab ntshaw yam ntawd ces Vajtswv yeej yuav muab rau koj.

TSIS TXHOB NCO QAB UA VAJTSWV TSAUG, txhua lub sijhawm. Txawm koj yuav tos ntev npaum li cas los Vajtswv yeej yuav teb koj! Vajtswv yeej pub raws nraim li Vajtswv lub sijhawm.

Ntxiv no mus, kuv xav kom koj mus nyeem Vajtswv txojlus. Pib Vajtswv txojlus nyob rau phau tshiab. Mathais mus txog rau tshwmsim.

Txhua tagkis sawv los nyeem Vajtswv txojlus ib tshooj lossis ob peb nqe. Muab xav rau hauv koj lub siab hnub ntawd. Koj tsis totaub los ua ntej koj nyeem Vajtswv txojlus, niaj hnub thov Vajtswv pub nws tus Ntsujplig los tshoov koj lub siab kom koj totaub Vajtswv txojlus.
Kom nws pab koj nkag siab Vajtswv txojlus thiab cia Vajtswv txojlus los ua haujlwm rau hauv koj lub siab.

Tsis txhob xav hais tias koj yuav tau txhua yam uas koj thov tib hnub ntawd lossis, tib lus vasthiv. Kuv qhia koj paub hais tias, kuv thov Vajtswv ntev li 10 xyoo, Vajtswv mam li teb kuv.

Vim li cas? Vim yam uas kuv thov, Vajtswv tsis tau pub rau kuv tamsiv vim qhov uas kuv tseem tsis tau totaub txog qhov uas ua lub neej dawbhuv pub rau Vajtswv li.

Kuv ntshaw Vajtswv tej koob hmoov, tiamsis vim kuv tsis coj lub neej kom tsimnyog tau tej koob hmoov ntawd, Vajtswv siv 10 xyoo qhia kuv thiab kho kuv tus kheej txog thaum lub sijhawm uas Vajtswv pom hais tias, txawm yog 10 xyoo dhau lawm los, kuv tseem cia siab rau Vajtswv tej lus cog tseg thiab ua siab ntev tos hnub uas Vajtswv yuav teb kuv tej lus taiv thov. Kuv yeej niaj hnub thov Vajtswv tsis so, niaj hnub thov qhov qub xwb.

Qhia koj paub hais tias, hnub uas koj tau txais Vajtswv koob hmoov lawm mas, koj lub siab tsuas xav qhia txog Vajtswv txojkev hlub rau lwm tus lawm xwb. Koj xav siv tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau koj los mus pab lwm tus kom paub txog tus Vajtswv uas tsim lub ntuj lub ntiajteb, tus uas puv npo kev hlub thiab tus uas cawm tau peb los tau txojsia lawm xwb.

Vam thiab cia siab hais tias, kuv yuav txhawb tau koj thiab teb tau koj tej lus nug.

Thov Vajtswv tus Ntujplig coj koj txoj hauvkev kom koj txawj ua lub neej haum Vajtswv siab thiab qhia koj ncav kom cuag lub homphiaj ua Vajtswv npaj tseg rau koj.

Sib ntsib dua.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyTue Feb 07, 2012 8:14 pm

Phoojywg,

Koj cov lus yog ib cov tseemceeb heev li. Thaum kuv nyeem koj cov lus no txog nrab, kuv yeej xav tias koj yuavtsum yog ib tug ntseeg Vajtswv los ntev thiab nyob ze Vajtswv heev koj thiaj yuav hais tau tej lus zoo tag npaum no. Thaum kuv nyeem tag, kuv txoj kev xav txog koj yeej tsis yuam kev li. Yog li ua Vajtswv tsaug uas Vajtswv tseem xa koj los nrhiav tau kuv thiab los qhia txog txoj kev ntseeg tias kev thov Vajtswv yuav thov licas rau kuv paub thiab mog.

Kuv los ntseeg tav li no los kuv yeej thov Vajtswv pab kuv ntau yam tabsis tsis kuv tseem ua tsis tau li koj tej lus hais. Kuv tsuas thov thaum yuav noj tshais, yuav noj hmo, thiab qee zaus kuv thiaj li thov thaum yuav pw lossi thaum sawvntxov xwb, kuv tsis thov txhua tagkis thiab txhua hmo li koj hais os.

Ua tsaug qhov koj pab qhia, cia txij hmo no mus kuv mam thov li qhov koj qhia no mog. Thiab ua tsaug koj tseem pab thov Vajtswv tus Ntsujplig coj kuv txoj hauv kev kom kuv txawj ua lub neej haum Vajtswv siab thiab kom kuv ncav kom cuag lub homphiaj Vajtswv npaj tseg rau kuv thiab mog. Qhov no yog qhov kuv ntshaw tshaj plaws li, ntshaw kom kuv muaj Vajtswv tus Ntsujplig los nrog kuv nyob, kav kuv lub siab, qhia kuv ua kuv lub neej ntseeg thiab coj kuv kom mus txog lub homphiaj uas nws pub rau kuv kawg li os.

Cia kuv mam thov Vajtswv kom cuag ncua, yog thaum Vajtswv teb kuv lawm kuv yuav coj tuaj tham qhia koj thiab.

Sibntsib ntxiv...,
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyWed Feb 08, 2012 3:42 pm

Nyob zoo os,

Kuv zoo siab heev li uas koj yeej yog ib tus uas kub siab lug xav paub txog Vajtswv ntxiv.

Kuv thov ua Vajtswv tsaug vim, yeej yog nws pom koj txojkev tus ncua sab ntsujplig, nws thiaj li pub rau kuv los nrog koj tham. Es qhia koj paub hais tias, thaum ib tus tibneeg twg tso nws lub neej qub tseg los txais yuav nws xojkev cawm dim mas cov timtswv saum Ntuj Ceebtsheej hu nkauj zoo siab heev li.

Vajtswv txojlus sau nyob rau hauv phau Mathais 5:3-10, hais txog cov uas tau koob hmoos. Koj twb yog ib tus uas yuav tau txais koob hmoov vim koj nrhiav txhua yam ua kom haum Vajtswv siab. Rau siab ntso rau lub neej ntseeg, koj thiaj li tau tej nqi zog uas Vajtswv coglus tseg.

Koj lub npe, Vajtswv twb muab sau rau hauv phau ntawv uas yog TXOJSIA, qhia koj paub hais tias Tswv Yexus twb mus tus chaw tseg rau peb lawm. Hnub uas Tswv Yexus yuav rov qab los, nws yuav coj peb mus nyob lub tebchaw uas ci tsis paub kawg. Tsis muaj tsaus ntuj, tsis muaj kev ploj kev tuag.

Ib pliag, kuv mam li los nrog koj tham txog kev thov Vajtswv saib seb koj yuav thov li cas.

Sib ntsib dua.
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyWed Feb 08, 2012 5:41 pm

Zoo siab rov los ntsib koj dua,

Qhov tseemceeb, thaum koj thov Vajtswv mas koj yuavtsum pib thov Vajtswv zamtxim rau koj tej kev txhaum. Thov Tswv Yexus cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum rau lub sijhawm uas koj los cuag nws.

Tom qab ntawd, koj ua Vajtswv tsaug rau txhua yam nws pub rau koj hnub no, hauv koj lub neej lossis txhua yam uas nyob hauv koj lub siab.

Thaum koj thov, koj muab koj tej kev nyuaj, tej kev ntshaw fij rau nws. Vamkhom nws lub hwjchim los pab koj thiab nyob nrog koj. Txhua yam koj xav qhia nws los yeej tau li.

Kev thov Vajtswv mas, yeej tsis muaj ib zaj kom yuav paub paub, tiamsis yog thov raws li koj kev ntshaw, koj tej lus ua tsaug thiab kev pab.

Thaum koj xaus koj txojkev thov Vajtswv, koj yuavtsum xaus los li no "kuv muab kuv tej lus taiv thov fij thiab cog rau ntawm peb tus TSWV YEXUS lub npe, amen"

Txhua yam koj thov mas yuavtsum los xaus rau ntawm Tswv Yexus lub npe.

Kuv xav nrog koj tham txog ntau yam, tiamsis kuv xav paub saib puas muaj ib yam uas koj xav kom wb tham meej dua.

kuv tuaj ntsib koj li no.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 13, 2012 2:07 pm

Alymm wrote:
Nyob zoo os,

Kuv zoo siab heev li uas koj yeej yog ib tus uas kub siab lug xav paub txog Vajtswv ntxiv.

Kuv thov ua Vajtswv tsaug vim, yeej yog nws pom koj txojkev tus ncua sab ntsujplig, nws thiaj li pub rau kuv los nrog koj tham. Es qhia koj paub hais tias, thaum ib tus tibneeg twg tso nws lub neej qub tseg los txais yuav nws xojkev cawm dim mas cov timtswv saum Ntuj Ceebtsheej hu nkauj zoo siab heev li.

Vajtswv txojlus sau nyob rau hauv phau Mathais 5:3-10, hais txog cov uas tau koob hmoos. Koj twb yog ib tus uas yuav tau txais koob hmoov vim koj nrhiav txhua yam ua kom haum Vajtswv siab. Rau siab ntso rau lub neej ntseeg, koj thiaj li tau tej nqi zog uas Vajtswv coglus tseg.

Koj lub npe, Vajtswv twb muab sau rau hauv phau ntawv uas yog TXOJSIA, qhia koj paub hais tias Tswv Yexus twb mus tus chaw tseg rau peb lawm. Hnub uas Tswv Yexus yuav rov qab los, nws yuav coj peb mus nyob lub tebchaw uas ci tsis paub kawg. Tsis muaj tsaus ntuj, tsis muaj kev ploj kev tuag.

Ib pliag, kuv mam li los nrog koj tham txog kev thov Vajtswv saib seb koj yuav thov li cas.

Sib ntsib dua.
Nyobzoo phoojywg,

Kuv ua Vajtswv tsaug uas nws coj koj los nrhiav tau kuv lub tsev no thiab los nrog kuv tham txog Vajtswv Txojlus. Yog, kuv yeej nrhiav Vajtswv los ntev lawm, thiab kuv twb tsim lub tsev no tau ib xyoos no tsis muaj leej twg ncig los txog li tabsis hnubno koj ho ncig los txog ces tej zaum yeej yog Vajtswv xa koj los pab txhawb kuv txog kev ntseeg. Yog li kuv thiaj ua Vajtswv tsaug mog.

Hais txog kev ntseeg, kuv yeej xav paub heev thiab xav paub tus ntsujplig heev li. Yog koj muaj sijhawm los ho taj tham qhia kuv paub ntxiv thiab.

Ua tsaug rau cov lus txhawb zog koj twb hais tag lawm thiab nawd. Thov kom muaj tseeb li koj hais thiab thov kom Vajtswv txhob tso kuv tseg xwb tiag.

Sib ntsib ntxiv.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 13, 2012 2:12 pm

Alymm wrote:
Zoo siab rov los ntsib koj dua,

Qhov tseemceeb, thaum koj thov Vajtswv mas koj yuavtsum pib thov Vajtswv zamtxim rau koj tej kev txhaum. Thov Tswv Yexus cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum rau lub sijhawm uas koj los cuag nws.

Tom qab ntawd, koj ua Vajtswv tsaug rau txhua yam nws pub rau koj hnub no, hauv koj lub neej lossis txhua yam uas nyob hauv koj lub siab.

Thaum koj thov, koj muab koj tej kev nyuaj, tej kev ntshaw fij rau nws. Vamkhom nws lub hwjchim los pab koj thiab nyob nrog koj. Txhua yam koj xav qhia nws los yeej tau li.

Kev thov Vajtswv mas, yeej tsis muaj ib zaj kom yuav paub paub, tiamsis yog thov raws li koj kev ntshaw, koj tej lus ua tsaug thiab kev pab.

Thaum koj xaus koj txojkev thov Vajtswv, koj yuavtsum xaus los li no "kuv muab kuv tej lus taiv thov fij thiab cog rau ntawm peb tus TSWV YEXUS lub npe, amen"

Txhua yam koj thov mas yuavtsum los xaus rau ntawm Tswv Yexus lub npe.

Kuv xav nrog koj tham txog ntau yam, tiamsis kuv xav paub saib puas muaj ib yam uas koj xav kom wb tham meej dua.

kuv tuaj ntsib koj li no.
Wow!

Ua tsaug ntau koj tseem qhia txog kev thov Vajtswv pub rau kuv thiab. Muaj ntau zaus kuv thov lwmtus qhia kuv thov tabsis lawv kuj tsis qhia li koj qhia no. Lawv tsuas qhia tias xav tau licas ces thov li ntawd xwb. Yog li kuv ua koj tsaug vim koj siab zoo koj thiaj qhia kev thov Vajtswv thaum pib rau thaum xaus rau kuv lawm ces hnub no kuv yuav kawm coj mus siv lawm nawd.

Tsis tag li, ua Vajtswv tsaug qhov nws pub koj los txhawb kuv lub zog es thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj kom koj yuav muaj lub siab hlub thiab kub lug los pab peb txhawb peb cov poob qab no thiab mog.

Lus teb koj nqe lus tias seb kuv puas muaj tej yam xav thov koj qhia meej dua nov ces kuv yeej muaj tabsis tsis paub pib xwb. Cia koj ua tus qhia ua ntej seb kuv cov lus puas tawm los, yog tawm ces kuv mam teb thiab qhia koj mog.

Ib chim kuv mam los nrog koj tham dua.
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyThu Feb 16, 2012 1:18 pm

Nyob zoo os,

Zoo siab rov los ntsib koj hauv internet no. Tau ntev lawm tsis tau tuaj nrog koj tham lawm thiab.

Kuv xav qhia koj paub hais tias, peb yog neeg nqaij tawv xwb. Txhua yam uas peb ua tsuas yog ua li peb lub siab xav ua xwb! Tiamsis yog koj xav ua kev phoojyug zoo nrog Vajtswv mas koj yuavtsum nyeem thiab kawm Vajtswv txojlus koj thiaj li yuav paub nrhiav Vajtswv tus dejsia rau koj.

Pivxam hais tias, Vajtswv txojlus hais tias kom tsis txhob hais lus dag. Yog hais tias koj tseem niaj hnub hais lus dag, kavtsij thov Vajtswv pab koj kom txij hnub no mus koj tsis txhob hais lus dag lawm.

Ib ke nyeem Vajtswv txojlus thiab ib ke thov Vajtswv pab yus kho yus tus kheej. Vajtswv txojlus hais li cas, ua tsis tau los maj mam xyaum maj mam ua kom paub thiab nkag siab thiaj li ua tau lub neej zoo kawg nkaus pub rau Vajtswv.

Phoojywg, muaj caij no ho mus hlub lwm tus, tus uas tsis tau hlub koj os. Kev hlub yog yam tseebceeb uas Tswv Yexus samhwm rau peb cov ntseeg. Tsuas yog los ntawm kev hlub xwb, peb thiaj li qhia tau hais tias peb yog Vajtswv cov menyuam.

Los ntawm kev hlub uas peb pub rau lwm tus, peb thiaj li ua tau lub teeb ci rau lwm tus los ntseeg Vajtswv thiab lawv yuav pom Tswv Yexus hauv peb lub neej!

Thaum peb tseem nyob rau hauv lub ntiajteb no, tsis txhob ua lub neej kom luag nco txog peb tiamsis kom lawv pom Tswv Yexus nyob hauv peb. Tibneeg thiaj li pom tus qauv zoo uas los ntawm Tswv Yexus.

Kuv xav muab ib phau ntawv rau koj nyeem. Tiamsis, kuv tsis paub yuav ua li cas. Yog koj mus nrhiav hauv internet los yeej tau. Phau ntawv yog Mary Kateryn Baxter ua tus sau.

Lub npe ntawm phau ntawv yog "A divine revelation of hell". Nws yog ib phau ntawv uas hais txog ntuj tawg. Ua ntej koj yuav nyeem mas, qhia koj paub hais tias yog ib phau ntawv uas yeej txaus ntshai vim nws piav txog tibneeg uas poob mus rau ntujtawg zoo li cas tiag.

Kuv xav kom, yog hais tias koj nyeem, kom Vajtswv tus ntsujplig qhib koj lub siab totaub thiab muaj lub siab tawv tsam koj ho poob siab thiab ntshai. THOV VAJTSWV UA NTEJ QHIB KOJ LUB SIAB THIAB TUS NTSUJPLIG, Kom nws txhais zaj lus no rau koj thiab rhuav tshem tej kev phem kev qias uas loj ntawm dab ntxwgnyoog tsis txhob pub los ua phem rau koj.

Kuv qhia rau koj paub hais tias, txhua yam uas nws yuav hais hauv phau ntawv no mas, yeej muaj tseeb raws li hauv Vajtswv txojlus.

Kom koj thiaj li paub hais tias NQI ZOG NTAWM TXOJKEV TXHAUM yog KEV TUAG, tiamsis qhov khoom plig uas Vajtswv pub dawb dawb rau peb uas tsis yuav nqi li yog TXOJSIA NTEV DHAWV MUS IBTXHIS TSIS KAWG.

Kuv vam thiab cia siab hais tias yuav txhawb tau koj thiab koj yuav txhawb tau cov uas nyob ib ncig koj thiab.

Kuv hlub koj heev vim wb yog vivncaus ntawm Tswv Yexus lub npe. Tswv Yexus tsis xav kom peb ib tus twg plam ntawm Vajtswv mus li, kuv los yeej ib yam thiab. Thaum koj nyeem phau ntav no tag mas thov tig los hlub cov uas tseem tsis tau paub Vajtswv.

Yog li ntawd, thov koj tso koj tej kev txhaum tseg. Peb yog cov ntseeg Tswv Yexus. Peb txoj haujlwm yog mus tawmtsam dab ntxwgnyoog. Peb yuavtsum khov kho rau sab kev ntseeg. Cia siab rau Vajtswv 100%, thaum dab los tawmtsam peb, peb thiaj li kovyeej.

Kuv xav qhia ib los lus tseeb rau koj, txhua hnub peb txav ze zuj zus lub sijhawm uas peb tus Tswv Yexus twb yuav rov qab los. Hnub uas nws yuav los yeej tsis muaj leejtwg paub. Nws yuav los li tub sab tuaj xwb. Tsuas yog Vajtswv tibleeg xwb thiaj li paub. Txawm yog Tswv Yexus thiab cov timtswv los yeej tsis paub li thiab.

Dab ntxwgnyoog yeej paub qhov no. Nws thiaj li sib zog ua txhua yam los ntxias tibneeg poob rau kev txhaum. Kuv qhia koj paub hais tias yam kev txhaum uas tibneeg tabtom poob yooj yim tshaj yog KEV NKAUJ KEV NRAUG!

Tiamsis, qhov uas zoo tshaj plaws yog qhov uas peb tseem muaj sijhawm los lees peb tej kev txhaum rau Tswv Yexus!!!!

Tsis txhob xav hais tias kuv yog neeg txhaum ces tsis muaj leejtwg hlub kuv lossis tsis muaj leejtwg yuav pab tau kuv!!

Hnub no ntag lo, yog KOJ HNUB!!!! Tswv Yexus los tuag theej KOJ lub txhoj saum tus ntoo khaublig!!! Nws cov ntshav twb los ntxhuav koj tej kev txhaum lawm!!! Txawm koj yog ib tus neeg tua neeg, txawm hais tias koj yog ib tus uas ua dab haujlwm loj npaum li cas, txawm hais tias koj tus kheej tau ua kev txhaum yam uas phem kawg nkaus li lo, Tswv Yexus tseem hlub KOJ!!!!!!

Hnub no muaj tus uas txhawj txog koj tus ntsujplig!!!!! Koj tseem muaj sia nyob, kavtsij cia Tswv Yexus los hloov koj lub neej!!!!! Thaum koj ncaim lub ntiajteb no mus lawm ces, lig heev dhau rau koj lawm!!!

Kuv xav rov hais ib zaug ntxiv :"THAUM KOJ TUAG MUS, NCAIM LUB NTIAJTEB NO LAWM CES, KOJ YUAV KHUVXIM TAG KOJ SIMNEEJ OS PHOOJYWG ES. TXOJSIA TU LAWM CES XAV ROV QAB LEES TXIM LOS TSIS TAU LAWM. XAV ROV QAB TUAG LOS TUAG TSIS TAU LAWM VIM TSIS YOG LUB CEV UAS YUAV NYOB MUS IBTXHIS TIAMSIS YOG PEB TUS NTSUJPLIG".

Nyob rau dab teb, xav tuag los yeej tsis tau li lawm os! Koj tus ntsujplig yuav raug dab tsimtsom mus txog hnub uas Vajtswv yuav muab dab pom rau hauv ntuj tawg. Koj los tib yam thiab. Vatswv yuav muab koj pom mus rau ntuj tawg nrog dab nyob.

Kuv xav kom peb tso lub ntiajteb no tseg, tsis txhob ntshaw ntshaw lub ntiajteb no, tsis txhob ntshaw kom xav tau ntau ntau li luag. Kavtsij npaj koj lub neej rau saum Ntuj Ceebtsheej!! Txhua yam uas koj ua pub rau Vajtswv, ib hnub tom ntej koj mam li mus txais yam uas zoo tshaj nyob saum ntuj.

Zoo tshaj txhua yam uas nyob hauv ntiajteb no.

Kuv xav muab ib cov lus povthawj pub rau koj tau mloog heev kawg li!! Zoo rau sab kev ntseeg vim txhawb tau yus heev li!!! Kuv tsis paub yuav ua li cas thiaj li ua tau.

Yog koj muaj email, kuv xav muab ib cov nkauj ntseeg rau koj tau mloog thiab.

Kuv tuaj ntsib koj li no. Mam li sib ntsib lwm zaus.

TXHOB TSO KEV NTSEEG TSEG, IB HNUB TOM NTEJ PEB YUAV MUS TXAIS NQI ZOG NTAWM VAJTSWV LUB XUBNTIAG THIAB NWS YUAV MUAB IB LUB KAUS MOM KUB RAU PEB NTOO.

Lub neej ncajncees uas koj tabtom coj hauv ntiajteb no, yog qhov khoom plig uas koj yuav nqa mus pub rau Vajtswv thaum koj yuav sawv tim ntsej tim muag rau ntawm nws lub xubntiag.


Thov txhawb koj li no
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyThu Feb 16, 2012 2:04 pm


Lub sijhawm no, kuv xav muab ib zaj nkauj los txhawb koj.
Thov tsis txhob tso kev ntseeg tseg.
Tu hu yog Xibhwb Tswv Chala MOUA.
Hnub no cov cua tseem yuav ntsawj tuaj
Hnub no qhov muag tseem muaj kua muag
Cia kom nws ntws ploj mus kom qhuav
Cia kev quaj ntsuag ploj mus kom tag


Hnub no lub ntuj tseem tsaus ntuj nti
Hnub no lub hli tseem tsis tau cig
Tos lub hnub tawm tuaj rau tagkis
Coj txoj huavkev pib ua neej nyob


Thov koj txhob tso kev ntseeg tseg

Yuav txomnyem nyuaj siab li cas
Thov koj txhob qaug zog, koj txhob tag kev vam
Vajtswv yuav pab koj nplig koj


Hnub no lub hnub ci nra iab tuaj
Hnub no qhov muag pom txoj hauvkev
Tseem tshuav ntau tsav ntau yam tom ntej
Tos yuav nqis tes ua dua yam tshiab


Hnub no hnub kaj muaj kev kaj nrig
Hnub no hli ci kaj siab quag lug
Yeej maj ib hnub yuav yog koj hnub
Koj yuav sawv los pib lub neej tshiab

Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyThu Feb 16, 2012 7:39 pm

Nyobzoo Phoojywg

Ua tsaug ntau rau koj cov lus txhawb zog thiab txoj nkauj no nawd.

Kuv yeej ntseeg tias yuav tsum muaj tseeb li koj hais no thiab no os. Ua ibtug ntseeg lawm yuav tsum tuav txoj kev ntseeg thiab mloog lus npaum li koj hais thiaj zoo tabsis raws li kuv pom tau ib xyoos no mas ib cov neeg lam tuav lub npe ntseeg xwb twb tsis muaj lub siab xav li qhov koj hais no ne.

Thaum ub kuv tsis tau los ntseeg mas kuv xav tias ntshe txhua tug ntseeg lawm yuav coj lub siab ncaj ncees thiab ua raws li Vajtswv txoj lus no tabsis thaum kuv los ntseeg kiag tau ib lub hlis xwb, kuv twb pom tias tsis muaj tseeb li qhov kuv xav lawm.

Nim no kuv los tau ib xyoos no, kuv pom tau tias ib pab ntseeg muaj li 50 yim neeg es nyuam qhuav muaj li 10 yim neeg thiaj sib pab thiab koom siab xwb. Hos cov uas tau Vajtswv tus Ntsujplig los muaj tus puav thiab xwb. Qhov no kuv tseem nkag siab tsis tau zoo, kuv tseem niaj hnub thov Vajtswv qhia kuv seb vim licas tiag.

Oh, koj yog peb ib tug vivncaus thiab lod? Zoo siab heev mas es thov pab qhia kuv thiab yog koj pom tias muaj tej yam ntxim kuv yuavtsum tau hloov los ho pab qhia thiab nawd. Kuv yeej tsis xav licas rau koj tej lus no, kuv ua koj tsaug xwb vim ntxim tias koj yog ibtug neeg uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig thiab koj coj ncaj heev li no, puas yog?

Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj qhov koj tuaj qhia kuv kom kuv paub Vajtswv zoo dua nov thiab tuav kuv txoj kev ntseeg Vajtswv kom ruaj khov mog.

Koj txhua lolus hais txog kev ntseeg no kuv yuav khaws coj mus xav mog.
Back to top Go down
Alymm
Member


Posts : 17
Join date : 2012-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Feb 27, 2012 2:49 pm

Phoojyug,Kuv rov qab los ntsib koj hnub no. Tau ntev heev lawm uas tsis tau nrog koj tham.Cia wb mus saib Vajtswv txojlus uake, saib seb Vajtswv txojlus qhia li cas rau peb ! Peb sawvdaws yeej paub lawm hais tias Vajtswv txojlus yog txojlus tseeb, txojlus uas muaj sia.Henplais 4 : 12 « Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej lus tseemceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd NTSE DUA RAB NTAJ OB SAB NTSE, nkaug mus txog nruab plab nruab plawv nruab nqaij nruab txha. Tej lus ntawd paub tej uas neeg xav thiab paub neeg lub siab huv tibsi »Rau koj thawj los lus nug, hais txog cov ntseeg uas tsis kub tsis txias rau sab kev ntseeg uas lam tuaj pehawm Vajtswv xwb.Nyob rau hauv Mathais 7 : 21 – 23 sau hais tias « Tsis yog txhua tus uas hu kuv hais tias TUS TSWV ! TUS TSWV ! ces yuav tau mus ntuj Ceebtsheej. TSUAS YOG TUS UAS UA RAWS LI KUV TXIV TUS UAS NYOB SAUM NTUJ LUB SIAB NYIAM thiaj tau mus xwb. Thaum txog hnub ntawd, yuav muaj ntau leej hais rau kuv hais tias, Tus Tswv ! Tus Tswv ! peb twb tuav koj lub npe qhia Vajtswv txojlus, peb tuav koj lub npe ntiab dab thiab ua ntau yam txujci tseemceeb ! Thaum ntawd, kuv yuav hais rau lawv hais tias « Cov neeg siab phem, cia li khiav mus, kuv tsis paub nej ! »Kuv xav txhawb koj thiab xav hais rau koj hais tias, ciali rau siab ntso mus pehawm Vajtswv. Mus ua koj lub neej li Vajtswv lub siab nyiam. Tsis txhob mus saib luag ua neej thiab tsis txhob mus kom luag qhuas koj lossis luag saib koj.Ciali saib ntsoov tus uas koj pom hais tias hlub Vajtswv, muab siab rau ua Vajtswv dejnum thiab ua phoojywg nrog nws. Tus ntawd thiaj li yog tus uas yuav pab tau koj loj hlob rau sab kev ntseeg.Vajtswv pub koob hmoov rau koj los ua nws menyuam, nws tseem pub rau koj pom txog tej neeg uas tsis mob siab rau Vajtswv thiab. Koj ciali pab thov Vajtswv rau cov neeg ntawd. Koj kavtsij mus hlub lawv thiab ua tus qauv zoo. Tsis txhob tos luag hlub koj, ciali ua rau lwm tus yam uas koj xav kom lwm tus ua rau koj.Vajtswv twb xaiv koj los ua nws dejnum lawm, yog pab thov Vajtswv rau koj pawg ntseeg kom txawj sib hlub, sib pab. Muaj lub siab koom tib tus ntsujplig, tib txojkev xav, tib txojkev totaub. Thov kom sawvdaws koom tib tus Tswv, tib lub homphiaj thiab koom tib txojkev cai raus dej. (Efexus 4 : 4 – 5)Loos 1 : 17 « Tus uas ua lub neej ncaj ncees yog tus uas ntseeg, tus ntawd yuav tau txojsia »Yelemis 17 : 10 « Kuv yog tus Tswv uas paub neeg txojkev xav thiab sim neeg lub siab. Kuv pub rau txhua tus raws li nws lub neej thiab raws li tes haujlwm uas nws ua »Phoojywg, kev ntseeg zoo li ib qhov kev sib tw khiav. Ntuj Ceebtsheej yog tus ciam tom kawg. Yus kavtsij rau siab khiav mus kom txog. Tsis txhob tig saib qab tiamsis, kavtsij pab tus uas tus ncua thiab tus uas mus tsis tau. Kev hlub thiab lub sijhawm uas koj qee mus txhawb lwm tus, mus hais lus zoo rau lwm tus, cov ntawd ntag yog cov uas yuav qhia tau rau Vajtswv hais tias twb yog vim muaj koj, lawv thiaj li paub Vajtswv zoo dua lossis twb yog koj pab thov Vajtswv rau lawv, lawv thiaj li nyob ze Vajtswv dua.Ciali mus pehawm Vajtswv thiab hais rau Vajtswv hais tias « Tus Tswv, kuv nyob ntawm no. Thov koj siv kuv kom raws nraim li koj tus dejsia rau kuv. Kuv yuav pab koj tes haujlwm kom mus txog hnub uas koj rov qab los »Tsis txhob mus pehawm Vajtswv saib seb Vajtswv yuav pab tau yus li cas, tiamsis kavtsij mus pehawm Vajtswv thiab nug yus tus kheej saib seb yus yuav pab Vajtswv dejnum li cas thiaj li vam meej.Kuv xav qhia rau koj paub hais tias, nyob rau txhua pawg ntseeg los yeej muaj cov ntseeg uas twb los ntseeg Vajtswv tau 30 xyoos lawm los, kev ntseeg tseem zoo li qub ib yam li thaum nyuam qhuav los ntseeg Vajtswv.Rick Warren twb sau rau hauv nws phau ntawv « Lub neej muaj homphiaj » hais tias, muaj ib cov neeg tseem niaj hnub zoo li ib cov menyuam mos rau sab kev ntseeg, lawv tseem niaj hnub noj mis txawm hais tias lawv twb los ntseeg Vajtswv tau ntev heev lawm vim lawv tsis totaub txog txojkev ntseeg tseeb.Txhua tus nyias yeej muaj nyias ib lub sijhawm rau totaub thiab nkag siab Vajtswv txojlus. Pivxam koj nyuam qhuav los ntseeg Vajtswv tiamsis koj totaub sai sai hais txog kev ntseeg thiab xav xav paub ces Vajtswv pub txoj koob hmoov no rau koj.Hos muaj ib tus uas los ntseeg tau 10 xyoo nyuam qhuav totaub qhov uas koj paub xwb. Nyias loj hlob rau sab kev ntseeg raws li nyias lub sijhawm.Pivxam, kuv los ntseeg tau 20 xyoos tiamsis twb tsis tshua tuaj pehawm Vajtswv, koj los ntseeg tau 5 xyoos thiab niaj hnub mus pehawm Vajtswv, koj txojkev ntseeg yuav loj hlob dua kuv lossis zoo ib yam li kuv xwb.Kom koj totaub hais tias, txhua tus nyias yuav tau nqi zog raws li nyias tes haujlwm. Pivxam hais tias koj tau lub npe ntseeg thiab koj zwm ib pawg ntseeg. Tiamsis li koj hais tsis coj tus yamntxwv zoo. Tsis txawj sib hlub sib pab. Tsis tuaj pehawm Vajtswv thiab ua teeb meem rau pawg ntseeg es tseem cov neeg mus poob kev txhaum, xav yuamkev rau cov ntseeg li koj hais ko vim tsis mloog Vajtswv lus thiab tsis ua lub neej dawbhuv.Vajtswv txojlus yeej sau meej meej nyob rau hauv 1 Kauleethaus 3 : 13 « Hnub uas Yexus rov qab los, nws yuav muab txhua tus tes haujlwm nthuav qhia rau sawvdaws pom. Hnub ntawd yuav tsis muab npog cia lawm, rau qhov hnub ntawd yuav muab hluav taws sim txhua tus tes haujlwm saib puas ruaj puas khov »Kuv xav hais tias, hais txog tus uas muab kev ntseeg thiab tsis muaj, tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig thiab tsis muaj, tsuas yog Vajtswv tibleeg xwb thiaj li paub.Peb yuavtsum tsis txhob txiavtxim rau lwm tus. Vajtswv tsim peb sawvdaws zoo ib yam. Peb yog tus ntseeg lawm ces, Vajtswv lub homphiaj rau peb tsuas yog siv tej koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb mus pab lwm tus (1 Petus 4 : 10) ; thiab rau siab ntso mus qhia rau tus uas tsis paub Vajtswv txog nws txoj moo zoo uas yog Tswv Yexus los tuag theej peb lus txhoj saum tus ntoo khaublig thiab nws cov ntshav los ntxuav peb tej kev txhaum (Yauhas 3 : 16-17).Peb tsuas yog Vajtswv ib cov tubtxib xwb. Kavtsij ua lub neej zoo pub rau Vajtswv, rau siab nyeem Vajtswv txojlus vim yog qhov sawv ces ntawm Vajtswv rau tibneeg thiab txuas lus nrog Vajtswv los ntawm kev thov Vajtswv.Thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj phoojyug.Sib ntsib dua lwm zaus os.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyFri Mar 02, 2012 1:13 pm

Nyobzoo me vivncaus tus neeg siab zoo,

Zoo siab heev hnub no rov tuaj pom koj thiab tau hnov koj cov lus txhawb zog, ua rau kuv zoo siab heev li os mog.

Kuv ua koj tsaug ntau vim koj muaj lub siab zoo thiab qee koj lub sijhawm tseem ceeb los muab cov vajlugkub no qhia rau kuv paub es ua koj tsaug ntau mog.

Tau ob peb hnub no kuv tsis tshua xyeej siab thiaj tsis tau los nrog koj tham lawm tabsis thov ua siab ntev tos thaum twg kuv khoom ces kuv li los teb koj mog.

Kuv thov qhia koj paub tias cov nqe Vajlugkub koj muab no muaj nqes heev rau kuv vim tias kuv tseem tsis tau kawm txog tej no li ces kuv twb tsis paub txog thiab tsis paub mus nrhiav los nyeem li es ua koj tsaug qhov koj coj tuaj rau kuv tau nyeem kom kuv thiaj paub txog Vajtswv Txojlus tseeb thiab mog.

Mloog li koj qhia no thiab ho muab mus xav rau cov neeg kuv paub tau ib xyoos no ces yeej muaj li koj hais thiab mas. Ib txhia lam los ntseeg kom tau lub npe xwb lawv yeej tsis paub li thiab es txawm licas los thov kom Vajtswv los kav neeg lub siab kom neeg lub siab yuav nyob tau puv npo rau ntawm Vajtswv xwb. Kuv los yeej niaj hnub thov Vajtswv kom los kav kuv lub siab kom kuv paub ua lub neej haum Vajtswv tus dej siab thiab.

Kuv yeej tsis tau paub txog tej koj qhia no li es ua Vajtswv tsaug qhov nws pub lub siab zoo rau koj thiab coj koj los qhia ntau yam rau kuv tau paub lawm mog. Thov Vajtswv foom koobhmoov npluamias rau koj thiab txhawb koj lub zog kom koj muaj siab tuaj qhia Vajtswv Txojlus rau kuv kawm mog, me vivncaus siab zoo.

Vim kuv tsis tau paub ces kuv tsis paub yuav nug koj li cas tabsis koj yog tus pom kev deb thiab paub ntau lawm ces kuv yeej txais koj tej lus qhia txhua lub sijhawm, yog muaj sijhawm los ho tuaj qhia kuv ntxiv mog.

Kuv xav nug koj ib los tias kev pehawm Vajtswv ne, nej pehawm licas xwb? Pehawm hauv tsev los pehawm hauv church? Lub sijhawm twg zoo dua? Thiab thaum yus pehawm Vajtswv, yuav siv lub sijhawm ntev npaum licas thiaj txaus?

Ib qhov ntxiv, zoo li lub sijhawm uas mus pehawm Vajtswv hauv church nrog pawg ntseeg lawm, thaum yus hnov Vajtswv lossis nrog Vajtswv tham hauv yus lub siab lawm, yog lwmtus kom yus ciali tsum vim txog sijhawm mus tsev lawm no yuav tsum zoo dua los yuav tos nrog Vajtswv tham tag tso?

Yog koj paub no thov qhia?

Ua tsaug ntau nawd.
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyMon Mar 12, 2012 4:54 pm

Lub neej ntseeg Vajtswv yeej tsis yoojyim
Txawm raug kev sim siab los tsis txhob chim
Lub neej ntseeg Vajtswv nws nyuaj heev
Txawm raug kev sim siab los tsis txhob seev

Tuav txoj kev ntseeg kom ruaj ruaj
Vajtswv hlub koj tsis pub koj los kua muag
Tuav txoj kev ntseeg kom ruaj khov
Vajtswv hlub koj nws tsis pub koj kua muag nrog

Lub Neej Ntseeg Vajtswv God
Back to top Go down
NkaujQaumNtuj
Moderator
Moderator
NkaujQaumNtuj

Posts : 298
Join date : 2011-02-01

Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv EmptyFri Apr 27, 2012 5:09 pm

Txawm rooj teb no tsis muaj leej twg nrog kuv tham los tsis ua cas
Tsuav hauv kuv lub siab muaj kuv tus Vajtswv xwb nas
Txawm rooj teb no tsis muaj neeg nrog kuv
Los tsuav kuv muaj Vaj Yesxus

Li ntawd xwb kuv yeej zoo siab heev
Yog muaj Vajtswv ces kuv yeej tsis nco seev
Tej kuv seev tsuas yog kev nco Vajtswv tej txiaj tsim
Kuv yuav nrog Vaj Yesxus mus thiaj tau txojsia mus ib txhis
Back to top Go down
Sponsored content
Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty
PostSubject: Re: Lub Neej Ntseeg Vajtswv   Lub Neej Ntseeg Vajtswv Empty

Back to top Go down
 
Lub Neej Ntseeg Vajtswv
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
VAJTSWV TXOJ KEV HLUB :: Chav Tsev Sibtham Forum :: Txoj Kev Ntseeg-
Jump to: